Regulamin korzystania z dziennika internetowego www.wregionie.pl

 

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal internetowy znajdujący się pod domeną wregionie.pl („Portal”) jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika) oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (komentarze).

2. Portal administrowany jest przez redakcję wregionie.pl („Administrator”).

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W ramach Portalu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE

1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Portalu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.

2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Portalu.

5. Oznaczenia umieszczane w Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 KOMENTARZE

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Portalu za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Portalu.

2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszają prawa osób trzecich;

c. są wulgarne lub obsceniczne;

d. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

e. są reklamą

f. są spamem lub niezamówioną informacją handlową

g. zawierają treści pornograficzne

4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.

5. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Portalu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

§ 4 OBIEKTY, WPISY DO KATALOGU FIRM ORAZ OGŁOSZENIA

1. Użytkownik dodający informacje do bazy obiektów jednego z działów: rekreacja, turystyka, wydarzenia, muzyka, kulinaria lub dodając firmę do katalogu firm lub dodając ogłoszenie zrzeka się praw autorskich do treści, multimediów oraz zdjęć zamieszczanych na portalu.

2. Użytkownik zamieszczając informacje na portalu wregionie.pl nie będzie ubiegał się o jakiekolwiek korzyści materialne ani medialne za umieszczane informacje, filmy i zdjęcia.

3. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, praw materialnych lub praw autorskich do zamieszczanych treści (tekstów) i mediów (filmy, zdjęcia), Administrator ani Właściciel portalu wregionie.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkownika.

4. W przypadku wystąpienia na portalu treści chronionych prawami autorskimi osób lub podmiotów trzecich które nie wyraziły zgody na kopiowanie lub publikowanie treści na innych stronach należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem portalu wregionie.pl pod adresem poczta@wregionie.pl z informacją o usunięciu wpisu.

5. Administrator nie prowadzi oraz nie udostępnia wykazu użytkowników zamieszczających informacje na portalu, nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez użytkowników.

6. Wszystkie informacje zamieszczone w dziale obiektów (rekreacja, turystyka, wydarzenia, muzyka, kulinaria) oraz ogłoszeń na portalu wregionie.pl maja charakter informacyjny, udostępniane są nieodpłatnie do czytania oraz przeglądania bez zgody na ich kopiowanie ani rozpowszechnianie przez osoby lub podmioty trzecie.

§ 5 WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ, FILMÓW, TEKSTÓW I INNYCH MATERIAŁÓW

1. Wszelkie zdjęcia oraz materiały prasowe publikowane na www.wregionie.pl podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku wykorzystania zdjęcia, filmu lub materiału prasowego znajdującego się na stronie internetowej www.wregionie.pl będącego własnością wregionie.pl osoba korzystająca z tych zdjęć lub materiałów zobowiązuje się do opłaty zgodnie z cennikiem.
3. Podstawą zapłaty za wykorzystane zdjęcia lub innego materiału będzie faktura wystawiona przez właściciela wregionie.pl - Paweł Paluszkiewicz, ul. W. Szymborskiej 3, 59-970 Zawidów
4. Termin i sposób płatności określać będzie faktura oraz załącznik.
5. Wysokość opłat:
a) za wykorzystanie zdjęcia lub filmu do celów komercyjnych (w tym także w środkach masowego przekazu) - 1.500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych)
b) za wykorzystanie materiału prasowego - 1.500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
6. Osoba wykorzystująca zdjęcia lub materiały prasowe publikowane na stronie internetowej www.wregionie.pl stanowiące własność wregionie.pl poprzez ich wykorzystanie akceptuje powyższe warunki korzystania i zasady płatności.

RELACJA Z FINAŁU DNI ZGORZELCA 2017 - II DZIEŃ (NIEDZIELA)

Niedziela 25 czerwca była ostatnim dniem tegorocznych Dni Zgorzelca 2017. Jak zwykle…

Relacja z Finału Dni Zgorzelca 2017 - I dzień (sobota)

Pierwszy dzień Finału Dni Zgorzelca 2017 już za nami, jeśli kogoś tam zabrakło, to ma…

Relacja z Międzynarodowego Dnia Inwalidy 2017 w Zgorzelcu

W dniach od 23 do 25 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyło się trzecie naukowe…